Witaj nieznajomy! Logowanie lub Tworzenie konta.

Onyxmet

0 szt. - 0.00PLN

Koszyk jest pusty

 Zakład od 02.08 - 05.08.2017 nieczynny !!!

GHS System Klasyfikacji

Zwroty-H

H200 Materiały wybuchowe niestabilne.
H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.
H202 Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.
H203 Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.
H204 Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
H205 Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.
H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
H221 Gaz łatwopalny.
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H223 Aerozol łatwopalny.
H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H228 Substancja stała łatwopalna.
H240 Ogrzanie grozi wybuchem.
H241 Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.
H242 Ogrzanie może spowodować pożar.
H250 Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
H251 Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
H252 Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić.
H260 W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.
H261 W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.
H270 Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
H271 Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H281 Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.
H290 Może powodować korozję metali.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zdrowia

H300 Połknięcie grozi śmiercią.
H301 Działa toksycznie po połknięciu.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H310 Grozi śmiercią w kontacie ze skórą.
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H330 Wdychanie grozi śmiercią.
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H340  Może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
H350 Może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
H350i Wdychanie może spowodować raka.
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia.
H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H360F  Może działać szkodliwie na płodność.
H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
H370 Powoduje uszkodzenie narządów <podać szczególny skutek, jeśli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H371 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H372 Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla środowiska

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Zwroty EUH


EUH001 Produkt wybuchowy w stanie suchym.
EUH006 Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza.
EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą.
EUH018 Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
EUH019 Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
EUH044 Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

Wpływ na zdrowie

EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami.
EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

Wpływ na środowisko
EUH059 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwroty-P

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych.
P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi/…
P222 Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.
P223 Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru.
P230 Przechowywać produkt zwilżony….
P231 Używać w atmosferze obojętnego gazu.
P232 Chronić przed wilgocią.
P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
P235 Przechowywać w chłodnym miejscu.
P240 Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
P241 Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/przeciwwybuchowego sprzętu.
P242 Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.
P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
P244 Chronić zawory redukcyjne przed tłuszczem i olejem.
P250 Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/…/tarciu.
P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P263 Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią.
P264 Dokładnie umyć … po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
P282 Nosić rękawice izolujące od zimna/maski na twarz/ochronę oczu.
P283 Nosić odzież ognioodporną/płomienioodporną/opóźniającą zapalenie.
P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P285 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg.
P231 + P232 Używać w atmosferze obojętnego gazu. Chronić przed wilgocią.
P235 + P410 Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie

P301 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
P302 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ:
P303 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
P304 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
P305 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
P306 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA ODZIEŻ:
P307 W przypadku narażenia:
P308 W przypadku narażenia lub styczności:
P309 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia:
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P311 Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P313 Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P315 Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P320 Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).
P321 Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).
P322 Środki szczególne (patrz … na etykiecie).
P330 Wypłukać usta.
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P332 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:'
P333 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P334 Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.
P335 Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry
P336 Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.
P337 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
P338 Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P340 Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P341 W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P342 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:
P350 Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
P351 Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
P352 Umyć dużą ilością wody z mydłem
P353 Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P360 Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.
P361 Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P370 W przypadku pożaru:
P371 W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:
P372 Ryzyko wybuchu w razie pożaru:
P373 NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.
P374 Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności.
P375 Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości
P376 Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek
P377 W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.
P378 Użyć … do gaszenia… .
P380 Ewakuować teren.
P381 Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.
P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
P391 Zebrać wyciek.
P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P302 + P334 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.
P302 + P350 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P304 + P341 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P306 + P360 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA ODZIEŻ: Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.
P307 + P311 W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P309 + P311 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P335 + P334 Nie związaną pozostałość strzepnąć. Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P342 + P311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P370 + P376 W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.
P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia ….
P370 + P380 W przypadku pożaru: Ewakuować teren.
P370 + P380 + P375 W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.
P371 + P380 + P375 W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie

P401 Przechowywać … .
P402 Przechowywać w suchym miejscu.
P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P404 Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/… o odpornej powłoce wewnętrznej.
P407 Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/ paletami.
P410 Chronić przed światłem słonecznym.
P411 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/… °F
P412 Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122°F.
P413 Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ …°F.
P420 Przechowywać z dala od innych materiałów.
P422 Przechowywać zawartość w … .
P402 + P404 Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
P402 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P410 + P403 Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/ 122°F.
P411 + P235 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/… °F. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – usuwanie
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do …
.

Zwroty-R

R1 Produkt wybuchowy w stanie suchym.
R2 Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.
R3 Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.
R4 Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne.
R5 Ogrzanie grozi wybuchem.
R6 Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza.
R7 Może spowodować pożar.
R8 Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.
R9 Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym.
R10 Produkt łatwopalny.
R11 Produkt wysoce łatwopalny.
R12 Produkt skrajnie łatwopalny.
R14 Reaguje gwałtownie z wodą. (Może być łączony ze zwrotem R15, tj. R14/15.)
R15 W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy. (Może być łączony ze zwrotem R29.)
R16 Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi.
R17 Samorzutnie zapala się w powietrzu.
R18 Podczas stosowania mogą powstawać zapalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
R19 Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
R21 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
R22 Działa szkodliwie po połknięciu.
R23 Działa toksycznie przez drogi oddechowe.
R24 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
R25 Działa toksycznie po połknięciu.
R26 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.
R27 Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą.
R28 Działa bardzo toksycznie po połknięciu.
R29 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
R30 Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny.
R31 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
R32 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
R33 Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.
R34 Powoduje oparzenia.
R35 Powoduje poważne oparzenia.
R36 Działa drażniąco na oczy.
R37 Działa drażniąco na drogi oddechowe.
R38 Działa drażniąco na skórę.
R39 Zagraża powstaniem bardzo poważnych, nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. (Może być łączony ze zwrotami R23, R24, R25, R26, R27 i R28 w celu określenia drogi narażenia, np. R39/27/28.)
R40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R42 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R44 Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.
R45 Może powodować raka.
R46 Może powodować dziedziczne wady genetyczne. (Substancje o udowodnionym działaniu mutagennym.)
R47 Może powodować dziedziczne wady genetyczne. (Substancje, które rozpatruje się jako mutagenne.)
R48 Stwarza poważne zagrożenie zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia. (Może być łączony ze zwrotami R20, R21, R22, R23, R24 oraz R25.)
R49 Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.
R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
R51 Działa toksycznie na organizmy wodne.
R52 Działa szkodliwie na organizmy wodne.
R53 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R54 Działa toksycznie na rośliny.
R55 Działa toksycznie na zwierzęta.
R56 Działa toksycznie na organizmy glebowe.
R57 Działa toksycznie na pszczoły.
R58 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.
R59 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.
R60 Może upośledzać płodność.
R61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
R62 Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
R63 Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
R64 Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
R68 Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
 
Łączone zwroty R stanowiące kombinacje wyżej wymienionych
 
R14/15 Reaguje gwałtownie z wodą, uwalniając skrajnie łatwopalne gazy.
R15/29 W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy.
R20/21 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
R20/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R21/22 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R23/24 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
R23/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R24/25 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R26/27 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
R26/28 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R26/27/28 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R27/28 Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R36/37 Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
R37/38 Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
R39/23 Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/24 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/25 Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/23/24 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/23/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/24/25 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/26 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/27 Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/28 Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/26/27 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/26/28 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/27/28 Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/26/27/28 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R42/43 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.
R48/20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/21 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/22 Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/20/21 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/20/22 oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/21/22 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/23 Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/24 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/25 Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/23/24 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/23/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/24/25 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R48/23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R68/20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R68/21 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R68/22 Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R68/20/21 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R68/20/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R68/21/22 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R68/20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwroty-S


S1 Przechowywać pod zamknięciem.
S2 Chronić przed dziećmi.
S3 Przechowywać w chłodnym miejscu.
S4 Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych.
S5 Przechowywać w... (cieczy wskazanej przez producenta).
S6 Przechowywać w atmosferze... (obojętnego gazu wskazanego przez producenta).
S7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
S8 Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.
S9 Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
S12 Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego.
S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
S14 Nie przechowywać razem z... (materiałami określonymi przez producenta).
S15 Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu — nie palić tytoniu.
S17 Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.
S18 Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.
S20 Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
S21 Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
S22 Nie wdychać pyłu.
S23 Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).
S24 Unikać zanieczyszczenia skóry.
S25 Unikać zanieczyszczenia oczu.
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S27 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
S28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością... (cieczy określonej przez producenta).
S29 Nie wprowadzać do kanalizacji.
S30 Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.
S33 Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
S35 Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
S36 Nosić odpowiednią odzież ochronną.
S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
S38 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
S39 Nosić okulary lub ochronę twarzy.
S40 Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem... (środkiem wskazanym przez producenta).
S41 Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.
S42 Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (rodzaj określi producent).
S43 W przypadku pożaru używać... (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego; jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać: „nigdy nie używać wody”).
S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — pokaż opakowanie lub etykietę.
S47 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej... °C (określi producent).
S48 Przechowywać produkt zwilżony... (właściwy materiał określi producent).
S49 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
S50 Nie mieszać z... (określi producent).
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
S52 Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.
S53 Unikać narażenia — przed użyciem zapoznać się z instrukcją.
S56 Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
S57 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
S59 Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.
S60 Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
S62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
S63 W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.
S64 W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą — nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.

Lista łączonych zwrotów S

S1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
S3/7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.
S3/9/14 Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od... (materiału wskazanego przez producenta).
S3/9/14/49 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z... (materiałami wskazanymi przez producenta).
S3/9/49 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
S3/14 Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z... (materiałami wskazanymi przez producenta).
S7/8 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.
S7/9 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.
S7/47 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej...°C (określi producent).
S20/21 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S27/28 W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością... (rodzaj cieczy określi producent).
S29/35 Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
S29/56 Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S36/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.
S37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S47/49 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej... °C (określi producent).