onyxmet@gmail.com
Koszyk

Szanowni Klienci. Uprzejmie informujemy, że od dnia 20.01 do 30.01.  nie wyślemy przesyłek

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ONYX-MET

 

§1
[definicje]

 1. Regulamin – niniejszy dokument, który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.onyxmet.pl.

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest to regulamin o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Klient indywidualny – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamawiająca i nabywająca produkty w sklepie internetowym www.onyxmet.pl w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 4. Klient hurtowy – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zamawiająca i nabywająca produkty w sklepie internetowym www.onyxmet.pl w związku ze swą działalnością zawodową lub gospodarczą.

 5. Kupujący – określenie stosowane do łącznego określenia klienta indywidualnego oraz klienta hurtowego.

 6. Sprzedawca – ONYXMET Tomasz Olszewski z siedzibą w Olsztynie, ul. Królewny Śnieżki 48, 10-696 Olsztyn wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zarejestrowaną pod numerem NIP: 7393548275, REGON: 280119824.

 7. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.onyxmet.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może nabyć produkty od Sprzedawcy.

 8. Strona internetowa – każda strona bądź podstrona znajdująca się pod adresem: www.onyxmet.pl.

 9. Konto użytkownika – elektroniczna baza zawierająca dane niezbędne do realizacji zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, określona na Stronie Internetowej nazwą „Stały klient”.

 10. Koszyk – funkcja w Sklepie internetowym dostępna po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, za pośrednictwem której można dokonać zamówienia.

 

§2
[zasady ogólne]

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci internet.

 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Złożyć zamówienie można za pomocą Konta Użytkownika,

 4. Złożenie zamówienia jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowaniu wszystkich postanowień w nim zawartych.

 5. Akceptacja regulaminu przez Kupującego następuje dobrowolnie i jest możliwa poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym wypełnianym przy zakładaniu Konta Użytkownika.

§3
[składanie zamówień]

 1. Do złożenia zamówienia niezbędna jest rejestracja na Stronie internetowej i założenie Konta Użytkownika.

 2. Do złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z dostępem do internetu z zainstalowaną przeglądarką stron WWW: internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome.

 3. W celu dokonania zamówienia należy zalogować się na Konto Użytkownika za pośrednictwem Strony internetowej.

 4. Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika możliwe jest dodanie wybranych produktów do Koszyka, a następnie dokonanie wyboru dostawcy, formy płatności oraz ostateczne potwierdzenie zamówienia.

 5. Zamówienie uważa się za dokonane poprawnie i przyjęte tylko jeśli Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e – mail potwierdzającą zamówienie. Zamówienia za pomocą Konta Użytkownika składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

§4
[dostawa zamówienia]

 1. Sklep internetowy oferuje wyłącznie sprzedaż wysyłkową. Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówionych przez Kupującego produktów.

 2. Kupujący podczas składania zamówienia decyduje o tym za pośrednictwem jakiego dostawcy ma zostać dostarczone zamówienie.

 3. Kupujący może wybrać jako dostawcę:

  1. firmę kurierską GLS,

  2. firmę kurierską DHL,

  3. operatora pocztowego Poczta Polska.

 4. Czas na realizację zamówienia określony jest indywidualnie dla każdego z produktu na Stronie Internetowej sprzedawcy, jednak nie może być dłuższy niż 30 dni.

 5. Czas określony w ust. 4 jest czasem orientacyjnym i liczy się od dnia zaksięgowania całości wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku płatności przy odbiorze jest to czas przewidziany na przygotowanie towaru do odbioru od chwili potwierdzenia zamówienia.

 6. W wypadku niezrealizowania zamówienia w ciągu 30 dni Sprzedawca zwraca Kupującemu 100% zapłaconej przez niego kosztów zamówienia. Zwrot następuje na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

 

§5
[koszty zamówienia oraz płatności]

 1. Na koszt zamówienia składa się łączna cena wszystkich zamówionych przez Kupującego produktów oraz opłata za przesyłkę.

 2. Koszt przesyłki doliczany jest zgodnie z cennikiem poszczególnych dostawców umieszczonym na Stronie internetowej.

 3. Cena każdego z produktów określona jest na Stronie internetowej.

 4. Ceny produktów określone na Stronie internetowej są wyrażone w walucie polskich złotych, Euro lub dolarach amerykańskich oraz zawierają podatek VAT.

 5. Płatności za zamówione produkty dokonać można poprzez:

  1. stronę internetową w ramach systemu elektronicznego PayPal,

  2. firmę Western Union,

  3. przelew bankowy,

  4. pobranie - po kontakcie ze Sprzedawcą.

 6. Określenie formy płatności przez Kupującego nastąpi podczas składania zamówienia.

 7. Tylko wpłata całości kwoty określonej w ust. 1 rozpocznie procedurę realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

 8. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dowód zakupu w formie paragonu fiskalnego. Jest on dołączany do przesyłki.

 9. Na życzenie Kupującego Sprzedawca jako dowód zakupu wystawia fakturę VAT.

 10. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§6
[reklamacja]

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient indywidualny ma prawo do reklamacji na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r.  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002, nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 2. Realizacja praw określonych w ust. 1 następuje poprzez odesłanie przez Kupującego reklamowanego towaru Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.

 3. Do reklamowanego towaru należy także dołączyć na piśmie informację zawierającą opis niezgodności towaru z umową.

 4. Paragrafu niniejszego nie stosuje się do Klienta hurtowego.

 

§7
[odstąpienie od umowy – Klient indywidualny]

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271 ze zm.) Klient indywidualny może w ciągu 10 dni od wydania produktów składających się na zamówienie odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

 2. W celu skorzystania z prawa określonego w ust. 1 Klient indywidualny powinien wysłać zwracane produkty w stanie kompletnym i niezmienionym wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

 3. Zwracane produkty nie zostaną przyjęte przez Sprzedawcę, a co za tym idzie – odstąpienie od umowy będzie nieważne jeśli będą one uszkodzone lub niekompletne.

 4. Zwrot kosztów zamówienia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta indywidualnego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni.

 5. Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klienta hurtowego.

 

§8
[odstąpienie od umowy – Klient hurtowy]

 1. Do Klienta hurtowego chcącego odstąpić od umowy stosuje się przepisy art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczące rękojmi.

 2. Klient hurtowy może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą jeśli rzecz ma wady.

 3. Jeśli Sprzedawca w terminie 14 dni wymieni produkt wadliwy na wolny od wad Klient hurtowy nie może od umowy odstąpić, chyba że produkt był już wymieniany przez Sprzedawcę.

 4. Klient hurtowy może skorzystać z uprawienia określonego w niniejszym paragrafie w terminie 14 dni.

 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci zapłatę na rachunek bankowy wskazany przez Klienta hurtowego.

 6. Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klienta indywidualnego.

 

§9
[dane osobowe]

 1. Podczas składania zamówienia Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie w bazie Sprzedawcy danych osobowych oraz ich przetwarzanie w związku z realizacją tego zamówienia.

 2. Dane osobowe są przekazywane przez Kupującego dobrowolnie.

 3. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, a także do ich edycji oraz do żądania ich usunięcia.

 4. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

§10
[postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy:

  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

  2. ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002, nr 141, poz. 1176 ze zm.)

  3. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271 ze zm.)

 2. Regulamin może ulec zmianie, jednakże zmiany te nie będą dotyczyć umów będących w trakcie realizacji.

 3. Sprzedawca poinformuje Kupujących o zmianach co najmniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie internetowej oraz wysyłając wiadomość e – mail do Kupujących posiadających Konto Użytkownika na adres podany przez nich podczas rejestracji.

 4. Jeśli Kupujący posiadający Konto Użytkownika nie akceptuje nowego regulaminu, powinien powiadomić o tym Sprzedawcę nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach.

 5. Ewentualne spory między Kupującym a Sprzedawcą podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze zm.)